Provozní řád

ORGANIZÁTOR

Organizátorem festivalu B – DAY GIG FESTIVAL je městys Loučeň , Nymburská 345, 289 37 Loučeň

kontaktní osoba : Marta Peterková 606 404 140

termín konání akce . 23.6-24.6.2018

 

POŘADATELSKÁ SLUŽBA

1.Pořádek a organizaci v místě akce zajišťuje pořadatelská služba. Zástupci této služby budou označeni zejména identifikačními oděvy a páskami (červená trička , červené ID pásky, reflexní vesty, security, hasiši)

 

2.První pomoc je na festivalu zajišťována  odbornými pracovníky.Je k dispozici i stan první pomoci se zdravotním personálem. Umístění stanu je vyznačeno na mapce areálu (u vchodu). V případě úrazu doporučujeme se obrátit na pořadatelskou službu, ta zajistí přivolání první pomoci.

 

 1. Návštěvník akce je povinen se v místě akce řídit pokyny pořadatelské služby.

V případě porušení provozního řádu, bude návštěvník vyveden mimo areál festivalu (pořadatelskou službou, security) – bez nároku na vrácení vstupného

 

VSTUP + VSTUPENKY

 1. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji , sms zprávou a na místě festivalu

 

 1. Pozměňování, falšování či kopírování vstupenek je trestné. Jakékoliv podezření na podvod (příliš nízká cena vstupenky apod.) hlaste bezodkladně na Policii ČR. Žádné falešné vstupenky však nebudou nahrazeny za pravé.

 

 1. Držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní (GDPR).

 

 1. Zakoupením vstupenky vyjadřuje její držitel souhlas s tímto provozním řádem.

 

 1. Brány areálu se otvírají v 10 : 00h

 

 1. Držitelům předprodejové vstupenky bude u vstupu lístek vyměněn za ID pásek s označením festivalu (zelený).

Při ztrátě pásku se návštěvník neprodleně nahlásí pořadatelské službě.

Osoby bez ID pásku(děti razítkem) budou z areálu festivalu vyvedeni pořadatelskou službou.

 

 1. 7. Opuštění areálu je možné. Opětovný vstup bude umožněn pouze na základě neporušené ID

pásky. Za ztrátu, porušení nebo odcizení ID pásky nenese organizátor zodpovědnost.

 

 1. Do areálu je přísně zakázáno vnášení omamných, psychotropních a návykových látek, vodních dýmek, jakýchkoli zbraní, pyrotechniky, skleněných lahví a ostatních nebezpečných předmětů. Do areálu též není povolené vnášet větší, než povolené množství vlastního jídla a

pití.

 

 1. Každému je umožněno vnést do areálu jednu menší svačinu (1 bageta apod.) a nealko nápoj v PET lahvi do objemu 0,75l.

 

 1. Každý návštěvník je povinen se u vstupu podrobit bezpečností kontrole své osoby i obsahu vnášených osobních věcí či zavazadel. Kontrolu provádí vždy osoba stejného pohlaví. Osoba,která se odmítne podrobit bezpečnostní kontrole nebo odmítne vydat nebezpečný či

zakázaný předmět, může být z areálu vykázána.

 

 1. Psi a jiná zvířata mají do areálu přístup po domluvě s pořadatelskou službou. Majitel je plně zodpovědný za škody způsobené zvířetem. Majitel musí zamezit volné pobíhání a znečišťování areálu jejich mazlíky (při nedodržení pravidel, musí opustit areál festivalu – bez náhrady vstupného).

 

 1. Děti do 130cm let včetně mají vstup na akci zdarma za nutného doprovodu rodiče či jiné zodpovědné osoby starší 18 ti let.

 

 1. Za dítě zodpovídá v místě akce jeho doprovod vč.dětské zóny.

 

 1. Držitelé průkazu ZTP – vstup zdarma(vč.doprovodu)

 

 1. VIP návštěvníkům je umožněn vstup do VIP zóny (ID stříbrná)

 

 1. Identifikační páska (ID zelená) opravňuje ke vstupu do festivalového areálu, neopravňuje ke vstupu do backstage a technického zázemí.

 

 1. V areálu je přísně zakázán prodej jakéhokoli druhu i jiné komerční aktivity bez vědomí a předchozího souhlasu organizátora.

 

 1. Používání amatérských i profesionálních fotoaparátů je na festivalu povoleno.

 

 1. Ztráty a nálezy se nacházejí u stánku ,,městys Loučeň – prodejní stánek ,, u hlavního vstupu.

 

 1. Platí přísný zákaz rozdělávání ohňů!

 

 

 

 

PARKOVÁNÍ + STANOVÁNÍ

1.Parkování je zajištěno 23. 6. a 24. 6. 2018 bezprostřední blízkosti festivalového areálu. Na vyznačených místech (dopravní značky) a dle pokynů pořadatelů .Parkovné – 50Kč/os.vozidlo

2.Do festivalového areálu bude umožněn příjezd pouze na vjezdovou kartu ( kapelám, obsluze občerstvení , pořadatelům, záchranným složkám)

 1. Po domluvě s pořadatelem na parkovišti a u vstupu , je možné i umístit stan na vyhrazeném místě – max.do 14,00h 24.6.2018
 2. Z bezpečnostních důvodů je v rámci festivalu označené (ohrazené) místo pro stany jediné místo, kde mohou návštěvníci stanovat či přespávat.

5.Po celou dobu festivalu jsou návštěvníci povinni dodržovat bezpečnostní, hygienické i požární předpisy, zejména platí přísný zákaz  rozdělávání či manipulace s otevřeným ohněm, pyrotechnikou či výbušninami. Ve stanové zóně je zakázáno zakládat oheň, používat vařiče s otevřeným ohněm a manipulovat s výbušninami včetně petard. Účastníci jsou mimo další povinni dodržovat také vyhlášku o nočním klidu, tak aby nedocházelo k jeho rušení v nejbližším okolí (reprodukce hudby z vlastních audio zařízení, atp.). Rovněž není možno do stanového městečka zajíždět s motorovými vozidly.

6.Porušení tohoto zákazu opravňuje pořadatele k okamžitému ukončení poskytování služeb stanového městečka bez náhrady. Na provozní řád se vztahují stejná sankční opatření jako na zbytek festivalu. Návštěvníci festivalu i stanové zóny zodpovídají za způsobené škody.způsobenou škodu

7.Pořadatel neručí za bezpečnost věcí ve stanovém městečku. Z tohoto důvodu doporučujeme nenechávat ve stanech cenné věci v době nepřítomnosti a zamykání stanu alespoň na zámeček.

8.Pořadatel neposkytuje kempingové zázemí. Lze využít pouze občerstvovací, sociální a hygienické zázemí zřízené pro tento festival

9.Voda, která je v cisternách k dispozici, není pitná.

 

Důležitá telefonní čísla:

Tísňové volání   ………………112

 

Zdravotnická pomoc ………155

 

Policie ČR ………………………158

 

Hasiči  ……………………………150Comments are closed.